Voorwaarden
GoToPark is de handelsnaam van de GoTo Park S.àr.l.-S - Rue du Puits Romain 33-39  8070 Luxemburg ( LU31250526 - B234563 )

GoToPark bezit en beheert de website die momenteel wordt gebruikt en van waaruit klanten, hierna "Klanten" (of enkelvoud "klant") kan voorbehouden parkeerplaatsen voor hun voertuigen (hierna: "Site").

De site is een online boekingsplatform voor parkeerplaatsen.

GoToPark is noch de eigenaar van een recht op genot op de parkeerplaatsen. Natuurlijke of rechtspersonen (i) die een duurzaam economisch doel nastreven, (ii) alle juridische vergunningen hebben voor de uitoefening van hun activiteit en (iii) parkeerplaatsen hebben, willen de bezettingsgraad van hun parkeerplaatsen. In deze context benaderden ze GoToPark voor referentie op de site. Deze personen worden hierna "de aanbieder" genoemd.

GoToPark en de aanbieder hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Dit contract heeft niet tot gevolg dat er enige associatie of feitelijk bedrijf tussen GoToPark en de aanbieder bestaat.

1. DOEL

Deze algemene voorwaarden worden gesloten tussen GoToPark en de Klant (hierna de "Algemene Voorwaarden"). Ze zijn van toepassing op (i) het raadplegen en / of gebruik van de Site, (ii) alle diensten die door GoToPark worden geleverd en (iii) de bestelling (en) en / of de ) reservering (en) en / of aankoop (en) gemaakt op en / of van de site (hierna "boeking" genoemd).

De raadpleging en / of het gebruik van de site en / of enige reservering houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de klant van de algemene voorwaarden, waarin staat dat de scope moet worden begrepen en aanvaard. Dus niet alleen de klant wordt geacht te hebben afgezien van de eventuele eigen voorwaarden, maar ook elk ander document dat door de Klant of een derde partij is betwistbaar en verwierp de contractuele veld en dat, ongeacht de tijd dat dit document zou kon onder de aandacht van GoToPark zijn gebracht.

Een afwijking van de Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GoToPark. Zijn zwijgen kan niet worden beschouwd als een verlangen om er van af te wijken.

GoToPark behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen; met dien verstande dat de toepasselijke voorwaarden die zijn die van kracht zijn op het moment van de reservering.

Het raadplegen en / of gebruiken van de Site is voor persoonlijk gebruik van de Klant. Hij kan het niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

De relaties tussen GoToPark en de aanbieder zijn onderworpen aan afzonderlijke bepalingen en voorwaarden. De Klant wordt gewaarschuwd dat het de Dienstverlener vrijstaat om specifieke en afwijkende voorwaarden op te leggen dan die in de Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd.

2. GoToPark-DIENSTEN

GoToPark verwijst de Serviceprovider naar zijn Website van waaruit hij zijn producten en diensten aan de Klant aanbiedt. Deze kunnen ze raadplegen of vergelijken met die van een ander bedrijf en een reservering maken.

Door een reservering te maken, stemt de klant ermee in om te contracteren en rechtstreeks met de serviceprovider. GoToPark treedt alleen op als tussenpersoon tussen de klant en de serviceprovider. Nadat de reservering is gemaakt, stuurt GoToPark een bevestigingsmail naar de klant.

GoToPark communiceert en / of stelt de Aanbieder in kennis van de details van de Reservering en de nuttige gegevens van de Klant. Deze communicatie omvat met name de datum van aankomst, het aantal geboekte dagen, de identiteit en / of gegevens van de klant, de kenmerken van het voertuig van de klant en een specifiek verzoek van de klant.

In overeenstemming met de overeenkomsten tussen de aanbieder en GoToPark, GoToPark contant geld in de naam en voor rekening van de aannemer, de prijs van de boeking (door de provider vrij plaatsen), zorgt voor de facturatie en klantenservice met klanten ; hierbij wordt aangegeven dat de verwerking door GoToPark van deze dienst na verkoop geen erkenning van zijn verantwoordelijkheid kan vormen.

GoToPark biedt geen andere diensten dan die bepaald in de Algemene Voorwaarden. GoToPark verkoopt of huurt geen parkeerruimte. De site is geen aanbevelingsplatform. Door naar de aanbieder te verwijzen, fungeert GoToPark niet als een goedkeuringsinstantie voor de kwaliteit en het niveau van producten en diensten die door de aanbieder worden aangeboden.

De informatie op de site wordt verstrekt door de aanbieder die als enige verantwoordelijk is. Terwijl het verstrekken van de grootste zorg en zo nauwkeurig mogelijk om de terbeschikkingstelling van informatie en informatie beschikbaar op de website evenals hun regelmatige actualisering, GoToPark kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten die kunnen optreden en garandeert in geen geval de nauwkeurigheid van de informatie.

Indien mogelijk nodigt GoToPark de serviceprovider uit om professioneel te handelen en correcte, waarheidsgetrouwe, juiste en volledige informatie te verstrekken, inclusief de prijs en beschikbaarheid van producten en diensten. De aanbieder is en blijft de enige verantwoordelijke voor de informatie die wordt verstrekt en gepubliceerd op de site.

3. PRIJZEN / PRIJZEN / BETALING

Het staat Dienstverleners vrij om de door hen gewenste prijs in te stellen voor de producten en diensten die zij aanbieden waarnaar op de Site wordt verwezen. GoToPark grijpt niet in bij de prijsbepaling. Echter en zonder enige garantie zal GoToPark zijn invloed bij de aanbieder gebruiken om te proberen de meest concurrerende prijzen te verkrijgen.
De prijs die wordt weergegeven op de site is van toepassing op een dagelijkse basis. Het is wel te verstaan dat de klant alleen de prijs betaalt die is opgegeven tijdens de voltooiing van de reservering en die wordt opgenomen in de bevestiging die door GoToPark aan de klant wordt gestuurd.

De prijs is onderhevig aan verandering en is met name een functie van (i) het verzoek en het aanbod op de door de Klant geselecteerde datum, (ii) meer beperkende of meer flexibele voorwaarden

(met name met betrekking tot de mogelijkheid van gratis annulering van Boeking) toegepast door de dienstverlener en (iii) in het algemeen van de economische en commerciële keuzes van de aanbieder.

De klant betaalt de volledige prijs contant, zodra hij de reservering maakt. Uitzonderlijk betaalt de klant op of binnen de tijdslimiet die is aangegeven tijdens de reservering.

Binnen de grenzen van de door de bank van de Klant aangeboden diensten, worden betalingen via de Website gedaan via een beveiligde lijn via een extern betaalkantoor (wat geen GoToPark is). De betaling wordt gedaan met behulp van de creditcard of de bankrekening van de Klant of op elke andere manier die op de Site is vermeld. Bij het finaliseren van de boeking kiest de klant één van de aangeboden betaalmethoden. In geval van betaling per creditcard geeft de klant de naam op zijn creditcard, het nummer van de kaart, de vervaldatum en het controleniveau aan. Sommige uitgevende banken kunnen een extra handtekening van het digipass-type aanvragen. De geldigheid van de betaling wordt bevestigd of niet na verificatie bij de uitgevende bank. Als de betaling wordt bevestigd, wordt de betaling uitgevoerd volgens de voorwaarden die zijn overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven.

GoToPark incasseert de betaling in naam en voor rekening van de aanbieder en draagt deze over aan hem, in naam en voor rekening van de klant, in overeenstemming met de overeenkomst tussen GoToPark en de aanbieder.

De aldus door de klant verrichte betaling genereert de laatste betaling van de prijs van de reservering. Tenzij anders bepaald, kan de klant niet om terugbetaling van de betaalde prijs verzoeken.

GoToPark is niet verantwoordelijk voor frauduleus of ongeoorloofd gebruik van de creditcard of bankrekening van de klant. Deze laatste, enige verantwoordelijke, zorgt ervoor dat alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om een dergelijke situatie te voorkomen.

4. ANNULERING / TERUGBETALINGEN

De afronding van de Boeking en de betaling ervan houdt in dat de Klant de Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van de Aanbieder heeft gelezen, begrepen en aanvaard, inclusief de voorwaarden met betrekking tot de annulering en / of wijziging van de Reservering, de afwezigheid van presentatie van de Klant op de datum die is vastgelegd in de Reservering voor de levering van de producten en diensten van de Aanbieder en late aankomst van de Klant. Deze voorwaarden zijn in principe opgenomen op de site en op de bevestiging door GoToPark aan de klant. Een kopie kan op verzoek aan GoToPark worden verstrekt.

De Klant zal ervoor zorgen dat deze voorwaarden (met name de vertragingsvoorwaarden) worden nageleefd en neemt alleen de gevolgen op zich die zijn ontstaan na de annulering en / of wijziging van de Reservering en / of bij gebrek aan presentatie van de Klant op de datum vast in de boeking en / of in geval van late aankomst van de klant. GoToPark is op geen enkele manier verantwoordelijk voor deze gevolgen.

De klant wordt gewaarschuwd dat bepaalde tarieven of reserveringen geen terugbetaling toestaan of slechts een gedeeltelijke terugbetaling toestaan in geval van annulering en / of wijziging van de reservering en / of in geval van afwezigheid van presentatie van de klant op de datum vastgelegd in de boeking en / of in het geval van late aankomst.

Als de dienstverlener voorziet in een mogelijkheid tot terugbetaling, vraagt de klant de serviceprovider om een brief naar GoToPark te sturen om door te gaan met de terugbetaling. Ongeacht de voorwaarden van de aanbieder, hoeft GoToPark slechts een vergoeding van maximaal 80% van de door de klant betaalde prijs te vergoeden. Het saldo van 20% dekt de kosten van de door GoToPark geleverde diensten (zonder volledigheid: gebruik van de site, boekingsplatform, betalingsdienst, enz.). In een dergelijke situatie zal GoToPark een creditnota uitgeven voor de volledige betaling (100%) die door de klant is gedaan en een nieuwe factuur uitgeven voor de resterende 20%.

5. CLAIM

Elke klacht of claim met betrekking tot de diensten van GoToPark moet, met het oog op uitsluiting, binnen vijftien kalenderdagen na de reservering worden behandeld. Anders wordt de service geacht correct te zijn uitgevoerd en in overeenstemming met de verwachtingen van de klant en kan er geen vordering worden ingesteld tegen GoToPark vanwege deze service. De klacht moet naar het kantoor van GoToPark worden gestuurd of naar het volgende e-mailadres:

Met betrekking tot de diensten aangeboden door de Dienstverlener, kan de Klant te allen tijde en langs elektronische weg ( op het volgende adres: ) mededelingen naar GoToPark sturen om zijn observaties en / of aanbevelingen te delen en / of ontevredenheid.

In geval van onenigheid tussen de Klant en de Serviceprovider over een dienst aangeboden door de Serviceprovider, kan de Klant contact opnemen met GoToPark zodat het probeert een bevredigende oplossing voor elk van de partijen te vinden. Daarbij is de rol van GoToPark beperkt tot een rol van bemiddelaar en / of bemiddelaar en genereert deze geen resultaatsverplichting. Tenzij anders bepaald, is de tussenkomst van GoToPark gratis en maakt deze deel uit van zijn "after-sales service".

6. VERANTWOORDELIJKHEID VAN GOTOPARK

GoToPark heeft alleen verplichtingen met betrekking tot middelen voor alle stadia van toegang tot de Site, inclusief het stadium van de afronding van de Reservering. GoToPark aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor falen en / of onbeschikbaarheid van de Site en / of voor enige schade toegebracht aan de Klant en / of enige persoon die namens hem handelt, voor zover deze tekortkoming het gevolg is van (i) omstandigheden die zijn niet onder de redelijke controle van GoToPark, inclusief maar niet beperkt tot, de daden van de aanbieder, de daden van een overheids- en / of openbare entiteit, oorlog, oproer, sabotage, economische en / of politieke boycot , brand, overstroming, staking of ander obstakel, onbeschikbaarheid of vertraging in de communicatie of diensten van derden ontvangen door GoToPark, standaard of falen van een software of service, (ii) elke aanval door virussen en / of hackers, (iii) gepland of dringend onderhoud van de Site, (iv) installatie van Site-upgrades en / of installatie van eventuele noodzakelijke wijzigingen en (v) problemen en storingen op de Site. de naamservers van domein dat niet onder de controle van GoToPark valt.

De aansprakelijkheid van GoToPark kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die voortvloeit uit het gebruik van internet, inclusief een onderbreking in de service en / of de site, een vertraging van de service en / of de site, een externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen, of enig feit dat kan worden gekwalificeerd als overmacht.

GoToPark kan alleen aansprakelijk worden gesteld als de Klant directe schade heeft geleden als gevolg van een schending van de verplichtingen van GoToPark  onder de Algemene Voorwaarden. GoToPark kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die de klant zou hebben geleden (zonder volledigheid: verlies van winst, commercieel verlies, verlies van een kans, inkomstenderving, imagoschade en / of reputatie, etc.). In ieder geval mag de aansprakelijkheid van GoToPark niet hoger zijn dan het bedrag dat de Klant heeft betaald tijdens de transactie die aanleiding gaf tot de genoemde aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of vorm van de actie in kwestie.

Aangezien GoToPark als tussenpersoon optreedt en de klant rechtstreeks contracten sluit met de serviceprovider, is GoToPark een vreemdeling van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit dit contract. Als gevolg hiervan is GoToPark niet verantwoordelijk voor fouten, nalatigheid, niet-nakoming of inbreuken die voortvloeien uit de relatie met de klant-aanbieder.

Naast de beperkingen die in deze sectie worden uiteengezet, is de aansprakelijkheid van GoToPark ook uitgesloten en / of beperkt in overeenstemming met de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden.

7. PERSOONSGEGEVENS

De klant gaat uitdrukkelijk akkoord met zijn / haar toestemming voor de verwerking van zijn / haar persoonlijke gegevens. GoToPark fungeert als de controller.

De klant gaat ermee akkoord dat de informatie die hij op de site communiceert, voldoet aan de algemene voorwaarden, compleet, nauwkeurig, waarheidsgetrouw en actueel. Anders behoudt GoToPark zich het recht voor om de reservering zonder enige compensatie aan de klant te annuleren. GoToPark is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit de communicatie door de Klant van gegevens en / of foutieve en / of onvolledige informatie.

De verplichting om persoonlijke gegevens te verstrekken is een contractuele verplichting en de klant. Anders is het voor de klant niet mogelijk om door te gaan met de reservering. De gegevens die de Klant op de Site meedeelt, zijn noodzakelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen van GoToPark en voor de doeleinden van de Reservering.

GoToPark verwerkt persoonlijke gegevens die door de Klant in het bijzonder voor de volgende doeleinden: (i) de goede uitvoering van de verplichtingen GoToPark , (ii) het doel van de reservering, die overdracht van gegevens gaat naar de provider, zodat hij kan zelf voldoen aan zijn verplichtingen en (iii) direct marketing (legitiem belang van GoToPark: het recht om direct marketing uit te voeren met de Klant door hem e-mails te sturen).

GoToPark gaat ermee akkoord deze gegevens niet aan derden te verkopen of bekend te maken. Voor de doeleinden van de reservering en de uitvoering ervan heeft GoToPark echter het recht om de persoonlijke gegevens van de klant aan de aanbieder mee te delen. Deze stemt uitdrukkelijk in met deze mededeling.

GoToPark behoudt de persoonlijke gegevens van de klant gedurende maximaal 10 jaar vanaf de datum van de reservering.

Met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens heeft de Klant het recht om: (i) zijn persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te wissen en de verwerking van zijn gegevens te beperken, (ii) zijn toestemming in te trekken, (iii) een klacht indienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit, (iv) zich verzetten tegen, zonder financiële compensatie, de verwerking van haar gegevens voor directmarketingdoeleinden en (v) de overdraagbaarheid van haar gegevens.

GoToPark verwerkt de persoonlijke gegevens van de klant wereldwijd (zowel binnen de Europese Economische Ruimte als daarbuiten). In het geval van overdracht van persoonlijke gegevens van de Klant buiten de Europese Economische Ruimte, verbindt GoToPark zich er met alle redelijke middelen van aan dat de Klant dezelfde rechten geniet als die welke in dit artikel zijn vastgelegd.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de site, hetzij visueel of audio, inclusief de onderliggende technologie en software, worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken of patenten en meer in het algemeen door intellectuele eigendom evenals door de databankenrecht. Ze zijn het exclusieve eigendom van GoToPark. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de site of zijn databases op welke manier dan ook is verboden.

De Klant die een website heeft voor persoonlijk gebruik en die wenst, zelfs voor persoonlijk gebruik, op zijn eigen site een eenvoudige link naar de Site te plaatsen, moet verplicht toestemming vragen aan GoToPark. In elk geval moet elke link, zelfs stilzwijgend geautoriseerd, op eenvoudig verzoek van GoToPark worden ingetrokken.

9. BEWIJS

De geautomatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van GoToPark en zijn serviceproviders worden bewaard, worden beschouwd als bewijs van communicatie, reserveringen en betalingen tussen GoToPark en de klant.

10. NIETIGHEID

Indien een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard in toepassing van een wet, regeling of na een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden de andere bepalingen al hun bepalingen. kracht en hun bereik. De Algemene Voorwaarden en de samenvatting van en / of de bevestiging van de Reservering aan de Klant vormen een contractueel geheel en vormen het geheel van de contractuele relaties die hebben plaatsgevonden. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, prevaleren de Algemene Voorwaarden.

11. TOEPASSELIJK RECHT - VOOR VERKIEZING

De algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Luxemburgse wetgeving. De rechtbanken van het Groothertogdom Luxemburg die uitspraak doen in de Franse taal zijn de enige die bevoegd zijn om een geschil tussen GoToPark en de cliënt te horen.

De Europese Commissie stelt een platform voor om geschillen online te regelen. Het is beschikbaar op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. GoToPark kan niet worden gedwongen om deel te nemen aan een geschillenbeslechting die aanhangig is bij een instantie voor consumentenbemiddeling.
Laatst bijgewerkt : 13 maart 2020