Privacyverklaring
De klant gaat uitdrukkelijk akkoord met zijn / haar toestemming voor de verwerking van zijn / haar persoonlijke gegevens. GoToPark fungeert als de controller.
 
De klant gaat ermee akkoord dat de informatie die hij op de site communiceert, voldoet aan de algemene voorwaarden, compleet, nauwkeurig, waarheidsgetrouw en actueel. Anders behoudt GoToPark zich het recht voor om de reservering zonder enige compensatie aan de klant te annuleren. GoToPark is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit de communicatie door de Klant van gegevens en / of foutieve en / of onvolledige informatie.
 
De verplichting om persoonsgegevens te verstrekken is een contractuele verplichting van de klant. Anders is het voor de klant niet mogelijk om door te gaan met de reservering. De gegevens die de Klant op de Site meedeelt, zijn noodzakelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen van Gotopark en voor de doeleinden van de Reservering.
 
GoToPark verwerkt persoonlijke gegevens die door de Klant in het bijzonder voor de volgende doeleinden: (i) de goede uitvoering van de verplichtingen GoToPark, (ii) het doel van de reservering, die overdracht van gegevens gaat naar de provider, zodat hij kan zelf voldoen aan zijn verplichtingen en (iii) direct marketing (legitiem belang van GoToPark: het recht om direct marketing uit te voeren met de Klant door hem e-mails te sturen).
 
GoToPark gaat ermee akkoord deze gegevens niet aan derden te verkopen of bekend te maken. Voor de doeleinden van de reservering en de uitvoering ervan heeft Gotopark echter het recht om de persoonlijke gegevens van de klant aan de aanbieder mee te delen. Deze stemt uitdrukkelijk in met deze mededeling.
 
GoToPark behoudt de persoonlijke gegevens van de klant gedurende maximaal 10 jaar vanaf de datum van de reservering.
 
Met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens heeft de Klant het recht om: (i) zijn persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te wissen en de verwerking van zijn gegevens te beperken, (ii) zijn toestemming in te trekken, (iii) een klacht indienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit, (iv) zich verzetten tegen, zonder financiële compensatie, de verwerking van haar gegevens voor directmarketingdoeleinden en (v) de overdraagbaarheid van haar gegevens.

GoToPark verwerkt de persoonlijke gegevens van de klant wereldwijd (zowel binnen de Europese Economische Ruimte als daarbuiten). In het geval van overdracht van persoonlijke gegevens van de Klant buiten de Europese Economische Ruimte, verbindt Gotopark zich er met alle redelijke middelen van aan dat de Klant dezelfde rechten geniet als die welke in dit artikel zijn vastgelegd.
Laatst bijgewerkt : 13 juni 2019